Důležité

oddělovací čára

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) krizového zákona.(USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č.239)

V souvislosti s výše uvedeným nařízením trvá s účinností od 3. 3. 2020 do odvolání zákaz návštěv na všech pracovištích a domácnostech v místech poskytování pobytové sociální služby příspěvkové organizace.

Vláda I. nařizuje 1. osobám, kterým jsou poskytovány sociální služby poskytovateli sociálních služeb, kterým byla udělena registrace k poskytování sociální služby podle § 48, 49 nebo 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem), zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení, ve kterém je poskytována uvedená sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu,

oddělovací čára
oddělovací čára

Základní informace

oddělovací čára

Činnosti všech našich registrovaných sociálních služeb jsou prováděny v souladu s Regionální kartou sociálních služeb v rozsahu oblastí potřeb uživatelů a témat podpory.

oddělovací čára
Odkaz ke stažení(.pdf): „Regionální karta sociální služby DOZP.“
oddělovací čára
Odkaz ke stažení(.pdf): „Regionální karta sociální služby CHB.“


Hlavní účel zřízení organizace

Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je poskytování sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb.,o sociálních službách, ve zenění pozdějších předpisů. Poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb. Poskytování pobytové služby v domově pro osoby se zdravotním postižením osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. V domově pro osoby se zdravotním posižením může být vykonávána ústavní výchova,výchovné opatření nebo předběžné opatření podle zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších právních předpisů. Poskytování pobytové služby v chráněném bydlení osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení mám formu skupinového, případně individuálního bydlení.


Hlavní předmět činnosti organizace

Poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zajištění zdravotní péče formou zvláštní ambulantní péče poskytované podle zákona č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Fakultativně mohou být při poskytování sociálních služeb zajišťovány další činnosti. Předmět činnosti příspěvkové organizace je dále vymezen rozhodnutím o registraci příspěvkové organizace dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.


Doprava k areálu

Autem: Zařízení je situováno při silnici číslo 215 směr Cheb - Františkovy Lázně - Hazlov po státní silnici ještě ujedete asi 4 km a jste u nás.
Autobusem: všechny přímé autobusové linky Praha, Plzeň, Cheb, Aš - staví na autobusové zastávce před areálem.

Těšíme se na Vaši návštěvu a pevně věříme, že budete jak s prostředím, tak i s našimi službami spokojeni.
 
oddělovací čára

Počet návštěv:  245791|  ©2006 - 2018 DOZP Pata Hazlov tvorbawww.fotoas.cz