Důležité

oddělovací čára

postup pro aplikaci návštěv u klientů v zařízeních sociálních služeb

oddělovací čára

Každá navštěvující osoba je před vstupem dotazována na symptomy koronavirové nákazy a vyplní dotazník o bezinfekčnosti. Bez vyplněného dotazníku nebude návštěva vpuštěna do zařízení. Pokud budou součástí i nezletilé osoby nebo osoby, které nejsou svéprávní nebo jsou omezeni na svéprávnosti, vyplní dotazník za tyto osoby jejich právní zástupce nebo opatrovník.

Navštěvující osobě musí být při vstupu změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána..

návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje na osoby, které:

a) absolvovaly nejdéle 72 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo 24 hodin POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,

b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace dávky očkovací látky (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 21 dnů a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo

c) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní;

Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob.

Návštěvy musí mít po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce. Pokud je to možné, klient používá ochranný prostředek dýchacích cest .

Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase. Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.

Návštěvy budou probíhat zásadně ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná terasa apod.)

Je zajištěné dodržování odstupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků, resp. návštěvy. Kontakt mezi uživatelem lůžkového zařízení a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a doporučuje se co nejkratší dobu.

Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem.

Návštěva nesmí vstupovat do domků, nesmí použít ani WC v zařízení.

Potraviny a další předměty, které nelze dezinfikovat si musí návštěva odnést.

oddělovací čára

Základní informace

oddělovací čára

Činnosti všech našich registrovaných sociálních služeb jsou prováděny v souladu s Regionální kartou sociálních služeb v rozsahu oblastí potřeb uživatelů a témat podpory.

oddělovací čára
Odkaz ke stažení(.pdf): „Regionální karta sociální služby DOZP.“
oddělovací čára
Odkaz ke stažení(.pdf): „Regionální karta sociální služby CHB.“


Hlavní účel zřízení organizace

Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je poskytování sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb.,o sociálních službách, ve zenění pozdějších předpisů. Poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb. Poskytování pobytové služby v domově pro osoby se zdravotním postižením osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. V domově pro osoby se zdravotním posižením může být vykonávána ústavní výchova,výchovné opatření nebo předběžné opatření podle zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších právních předpisů. Poskytování pobytové služby v chráněném bydlení osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení mám formu skupinového, případně individuálního bydlení.


Hlavní předmět činnosti organizace

Poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zajištění zdravotní péče formou zvláštní ambulantní péče poskytované podle zákona č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Fakultativně mohou být při poskytování sociálních služeb zajišťovány další činnosti. Předmět činnosti příspěvkové organizace je dále vymezen rozhodnutím o registraci příspěvkové organizace dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.


 
oddělovací čára

Počet návštěv:  317740|  ©2006 - 2018 DOZP Pata Hazlov tvorbawww.fotoas.cz