Projekty EU IROP

oddělovací čára

Projekt:"Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné" Projekt:"Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově" Projekt:"Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši"
oddělovací čára
obrázek logo IROP

PŘÍPRAVA A REALIZACE VÝSTAVBY NOVÝCH DOMKŮ SLUŽBY CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ ve SKALNÉ

Projekt s názvem „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné“, byl podpořen z finančních prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR se spoluúčastí Karlovarského kraje, jako zřizovatele. Integrovaný regionální operační program, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283

www.mmr.cz

oddělovací čára

Cílová skupina projektu: Osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách .


Projekt realizuje (příjemcem podpory) je: Karlovarský kraj


Podrobnosti k projektu na stránkách Karlovarského kraje více zde.


„Transformace PATA Hazlov“ - cílem projektu je novostavba rodinného dvojdomku se čtyřmi byty ve Skalné pro osoby se zdravotním postižením. V nově postaveném dvojdomku bude poskytována pobytová sociální služba „Chráněné bydlení“ pro 9 osob vyžadující střední míru podpory, dospělé osoby, muže a ženy.


Podpora formou sociální služby DOZP je uživatelům v současné době poskytována ve stávajcím objektu služby v lese u Hazlova. Díky projektu je uživatelům poskytována potřebná zvýšená podpora, zejména v přechodovém období, kdy si budou muset zvykat na nové prostředí, sousedy i nový, samostatnější způsob života.


Činnosti v nové sociální službě mají za cíl podpořit aktivizaci klientů a pomoci jim vyhledat takovou práci, která bude podporovat samostatnost klientů v rámci jejich možností a rozvíjet jejich schopnosti a sociální dovednosti. Získané schopnosti uživatelů služby povedou k maximálnímu možnému začlenění do komunity a umožní jim prožít život v přirozeném sociálním prostředí.


Dalším cílem projektu bude pořízení nového vybavení (zařízení) a následné převedení uživatelů sociálních služeb do nového rodinného domku. Podporovanou aktivitou projektu je deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování, cílem je umožnit uživateli sociálních služeb setrvání v přirozeném, běžném prostředí a jeho aktivní zapojení na trh práce a do společnosti


Za podpory nové sociální služby se 9 uživatelů sociální služby postupně zapojí do plnohodnotného života svých vrstevníků v komunitě. Získají dovednosti, schopnosti a kompetence k samostatnému rozhodování, péči o vlastní domácnost a možnosti zapojení na trh práce.


Lidé, kteří jsou tímto projektem podpořeni, měli různé životní příběhy. Některé například opustila rodina, o jiné se rodina postarat nemohla. Nikdo v minulosti nebral ohledy na jejich životní příběhy, potřeby a přání. Projekt dal těmto lidem novou šanci. Děkujeme obcím, za jejich vstřícný přístup a děkujeme i hodným a tolerantním lidem, kteří je přijmou za sousedy nebo třeba spolupracovníky. Protože oni chtějí žít „normálně“.


Celkové způsobilé plánované výdaje projektu = 16 819 469,- Kč


Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (14 296 548,65 Kč, 85 % z celkových způsobilých výdajů).


Z prostředků Státního rozpočtu ČR (840 973,45 Kč, 5 % z celkových způsobilých výdajů).


A vlastních zdrojů Karlovarského kraje (1 681 946,90 Kč, 10 % z celkových způsobilých výdajů).


Aministraci stavebních projektů pro naše nové služby provádí Odbor řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje


Stránky Karlovarského kraje


Další informace na webu APDM p.o.


Fotodokumentace průběhu výstavby


 
oddělovací čára

Počet návštěv:  241345|  ©2006 - 2018 DOZP Pata Hazlov tvorbawww.fotoas.cz